Regulamin korzystania z usług

Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z/s w Nielubi

        

§1. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi, zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych użytkowników korzystających z jej materiałów bibliotecznych i usług i działa na podstawie ustawy  z dnia 27 czerwca 1997r.  o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.).
 2. Korzystanie ze zbiorów jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) biblioteka pobiera opłaty za:

      a)  usługi kserograficzne,

      b) wydruki komputerowe.

 1. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w Bibliotece Głównej i we wszystkich filiach, a także wypożycza poza bibliotekę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas bibliotekę, filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 3. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie www.bibliotekanielubia.pl oraz w punktach obsługi czytelników.

6. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujące się głośno i agresywnie nie będą obsługiwane.

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie biblioteki tylko pod opieką osób pełnoletnich, które zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie biblioteki i odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Bibliotekarze nie świadczą opieki nad dziećmi.

9. Za bezpieczeństwo dzieci powyżej lat 7 przebywających na terenie biblioteki odpowiadają bibliotekarze, nie sprawują natomiast opieki nad dziećmi przebywającymi poza pomieszczeniami biblioteki. Dotyczy to zarówno biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych.

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.

11.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste użytkowników pozostawiane bez nadzoru.

12. W bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (zakaz ten nie dotyczy psów przewodników), zakaz wprowadzania rowerów oraz poruszania się na terenie biblioteki na rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.

13. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

§2. Procedura zapisu.

      1. Zapisy do biblioteki są dobrowolne.

2. Przy zapisie do biblioteki należy:

a)      okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL i aktualnym adresem zameldowania (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną). Osoby, które w dokumencie tożsamości nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie z podaniem adresu zameldowania i adresu do korespondencji jeżeli jest inny,

b)      zapoznać się z obowiązującym regulaminem korzystania z usług biblioteki,

c)      wypełnić i podpisać druk zobowiązania.

      3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje druk zobowiązania rodzic lub opiekun prawny.

4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie danych osobowych. Weryfikacji danych dokonuje bibliotekarz na podstawie ważnych dokumentów tożsamości czytelnika.

5. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz.631 ze zm.).

 

§3. Ochrona danych osobowych.

1. Biblioteka przetwarza dane czytelnika zgodnie z rozdziałem 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.)

2. Czytelnik podpisując druk zobowiązania wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych .

3. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi oraz filiach GBP w Brzegu Głogowskim, Kromolinie i Dobrzejowicach.

 

                                    §2. Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

 1. W ramach korzystania ze zbiorów bibliotecznych czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:

a) osiem wydawnictw zwartych – książek,

b) pięć tytułów prasowych.

     2.    Zbiory biblioteki wypożycza się na okres:

a)  Ośmiu tygodni – druki zwarte – książki,

b)  dwóch tygodni  – czasopisma.

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za zbiory biblioteczne wypożyczone przez czytelnika niepełnoletniego odpowiada rodzic lub opiekun prawny, który podpisał druk zobowiązania. W sprawach dotyczących niezwróconych zbiorów lub zobowiązań wobec instytucji biblioteka kieruje korespondencję do w/w osób.

§3. Kary i inne opłaty.

1.      Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik i płaci odszkodowanie w kwocie równej aktualnej wartości rynkowej danego zbioru: książki drukowanej, czasopisma. Kwotę ustala bibliotekarz. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszt całości. Czytelnik może za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.

2.      Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów.

3.      Jeżeli czytelnik mimo upomnień przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swoich praw zgodnie z przepisami prawa.

4.      Biblioteka zastrzega sobie prawo pobierania kaucji:

a)      od użytkowników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy. Wysokość pobieranej kaucji wynosi 50,00 zł,

b)      przy wypożyczeniu szczególnie cennych i trudnych do nabycia książek również od czytelników miejscowych. Wysokość kaucji ustala każdorazowo zależnie od wartości książki dyrektor biblioteki.

5.      Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika.

6.      Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych książek oraz oryginalny druk wpłaty.

 

                                           §4. Usługa kopiowania, drukowania i skanowania.

 1. Biblioteka jest właścicielem urządzeń kopiujących. Biblioteka może odpłatnie świadczyć czytelnikom usługi związane z tymi urządzeniami.
 2. Dostęp do usług związanych z urządzeniami kopiującymi możliwy jest we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gminy. W ramach usług związanych z urządzeniami kopiującymi możliwe jest kopiowanie, drukowanie i skanowanie.
 3. Usługi związane z urządzeniami kopiującymi świadczy bibliotekarz, jednakże czyni  to bez uszczerbku dla podstawowej działalności biblioteki.
 4. Czytelnik może korzystać w bibliotece z usług kserograficznych odpłatnie. Koszt odbitki:

A4 jednostronnie wynosi 0,30 zł

A4 dwustronnie wynosi 0,45 zł

A3 jednostronnie wynosi 0,60 zł

A3 dwustronnie 0,75 zł

 1. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego mają możliwość wydruku materiałów. Opłata wynosi:

Druk czarno-biały – 0,30 zł

kolorowy tekst – 0,60 zł

do 50% kolor – 1 zł

do 100% kolor – 2 zł

 

 1. Opłata przyjmowana jest przez bibliotekarza na kwitariusz, który stanowi dowód wpłaty gotówki.
 2. Przy usłudze kopiowania i drukowania obowiązują następujące zasady:

a)      nie wykonuje się kopii lub wydruków niemożliwych z punktu widzenia technicznego (np. w formatach lub na materiałach nieobsługiwanych przez urządzenie kopiujące),

 1. Przy usłudze skanowania obowiązują następujące zasady:

a)      nie wykonuje się skanowania niemożliwego z punktu widzenia technicznego (np. z formatów lub materiałów nieobsługiwanych przez urządzenia skanujące),

b)      proces skanowania odbywa się na komputerze bibliotekarza,

c)      zeskanowane dokumenty wysyła się na elektroniczną skrzynkę pocztową czytelnika.

 

§5. Pozostałe usługi.

 1. Czytelnik może zwrócić się do biblioteki o informacje dotyczące książek i doboru lektury na interesujący go temat oraz wskazówki dotyczące korzystania z katalogów.
 2. Czytelnik ma prawo korzystać z imprez organizowanych przez bibliotekę.
 3. Czytelnik może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług internetowych na stanowiskach do tego przeznaczonych.
 4. Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać tylko w celach edukacyjnych, w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 5. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana zapisać się do biblioteki. Zasady zapisu do biblioteki określono w § 2 regulaminu.
 6. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowisk komputerowych jest zobowiązana poinformować o tym bibliotekarza i wpisać się do zeszytu odwiedzin. Złożenie podpisu w zeszycie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego biblioteki.
 7. Przy wpisie do zeszytu odwiedzin pracownik biblioteki może żądać okazania dowodu tożsamości.
 8. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 9. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku czytelników oczekujących na wolne miejsce, czas ten można przedłużyć.
 10. Z czytelni internetowej uczniowie szkół mogą korzystać wyłącznie poza godzinami lekcyjnymi
 11. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niesprawności w wyposażeniu, z którego korzystają, powinni niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.
 12. Pełną odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki ponosi użytkownik.
 13. Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania kont i stron www oraz  za zawartość przesyłanych listów oraz treści publikowane na stronach www, ponosi ich autor i użytkownik.
 14. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika.
 15. Pracownicy biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy przy komputerze w przypadku stwierdzenia wykonywania czynności niepożądanych lub zabronionych.
 16. Do przełączeń i napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona. Zabrania się zatem użytkownikom tego sprzętu samowolnego przełączania i rozkręcania wszelkich urządzeń i sprzętu komputerowego.
 17. Użytkownik ma prawo używania za wiedzą i zgodą bibliotekarza własnego przenośnego komputera, przy czym biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.
 18. Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.
 19. Stanowisko komputerowe użytkownik musi opuścić na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.

 

§6. Postanowienia końcowe.

 1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa    do korzystania z usług biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do dyrektora biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Żukowice.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017r.

 

                                                                                                  Załącznik Nr 2

                                                                                                  do zarządzenia nr     /2017

                                                                                                   z dnia 10.01.2017r.

  

 

 

 

 

Regulamin imprez bibliotecznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nielubi

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nielubi, zwaną dalej Organizatorem.

2.  Przez imprezę biblioteczną rozumie się: szkolenia, spotkania literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi,  zajęcia edukacyjne i kulturalne, lekcje biblioteczne, zajęcia aktywizujące oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane  lub współorganizowane przez Organizatora.

3.      Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni,  a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.  

5.     Wszystkie imprezy organizowane przez bibliotekę są bezpłatne.

6.      Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny.

II. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 3. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

III. Zmiany terminu imprezy

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i terminie imprezy.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3.      Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na stronie www biblioteki.

4.      Organizator może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy lub o szczegółach niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.. 926) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów     i nagrań dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie  i filmy w publikacjach osób trzecich, mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone.  
 4. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

IV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2017r do odwołania.